WiFi + 5G
Máy 99%
13.300.000 đ
Trả trước 3.990.000 đ
Máy 99%
9.750.000 đ
12.900.000 đ
Trả trước 2.925.000 đ
WiFi + 4G
Công Ty
Máy 99%
3.950.000 đ
Trả trước 1.185.000 đ

iPhone 15