WiFi + 5G
Máy 99%
14.350.000 đ
Trả trước 4.305.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
12.350.000 đ
Trả trước 3.705.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
12.950.000 đ
Trả trước 3.885.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
11.550.000 đ
Trả trước 3.465.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
11.950.000 đ
Trả trước 3.585.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
9.950.000 đ
Trả trước 2.985.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
11.150.000 đ
Trả trước 3.345.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
9.150.000 đ
Trả trước 2.745.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
8.950.000 đ
Trả trước 2.685.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
7.750.000 đ
Trả trước 2.325.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
5.550.000 đ
Trả trước 1.665.000 đ
WiFi Only
Máy 99%
3.950.000 đ
Trả trước 1.185.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
4.550.000 đ
Trả trước 1.365.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
4.150.000 đ
Trả trước 1.245.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
5.350.000 đ
Trả trước 1.605.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
4.350.000 đ
Trả trước 1.305.000 đ
WiFi + 4G
Máy 99%
3.350.000 đ
Trả trước 1.005.000 đ

iPhone 15