WiFi + 5G
12.9 inch
Máy 99%
19.950.000 đ
20.550.000 đ
Trả trước 5.985.000 đ
WiFi + 5G
12.9 inch
Máy 99%
18.850.000 đ
19.250.000 đ
Trả trước 5.655.000 đ
WiFi + 5G
12.9 inch
Máy 99%
17.550.000 đ
18.550.000 đ
Trả trước 5.265.000 đ
WiFi Only
12.9 inch
Máy 99%
17.500.000 đ
18.250.000 đ
Trả trước 5.250.000 đ
WiFi Only
12.9 inch
Máy 99%
16.900.000 đ
17.550.000 đ
Trả trước 5.070.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
15.550.000 đ
16.450.000 đ
Trả trước 4.665.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
14.500.000 đ
15.450.000 đ
Trả trước 4.350.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
14.750.000 đ
15.550.000 đ
Trả trước 4.425.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
13.350.000 đ
14.450.000 đ
Trả trước 4.005.000 đ

iPhone 15